Skontaktuj się z nami już dziś!

Szybki kontakt

Darmowa wycena
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU KLIMATYZATOR.SKLEP.PL

Definicje:

Klient - to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi. Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Konsument - to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk - to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów i Usług przez Klienta.

Sklep -to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: klimatyzator.sklep.pl

Sprzedawca - to AOT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Ponarska 11/17, 03-890 Warszawa, nr KRS 0000583027, NIP 524 298 65 50, będącą usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48722274892 oraz przy użyciu adresu e-mail: klimaot@gmail.com

Sprzedaż - to Usługa sprzedaży Towarów lub Usług, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar- to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Usługa - to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Regulamin - to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.

4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów.

5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

6. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

7. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.. Niezapłacenie ceny w uzgodnionym terminie będzie prowadziło do odebrania towaru przez sprzedawcę.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia na Towary i Usługi można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wprowadza lub wybiera informację czy dokonuje zakupu samego sprzętu czy sprzętu z usługa montażu. Następnie akceptuje informacje rozliczeniowe oraz wprowadza informacje o dostawie, zawierające sposób i adres dostarczenia.

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostarczenia, koszty transportu i dostawy.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów lub Usług ujętych w zamówieniu.

5. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę.

6. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu dostarczenia.

7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia: 1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 2. dokonanie podziału Towarów podlegających dostarczeniu na część, której dostarczenie jest możliwe oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

8. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§3 Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Sklepu. Ponadto Klient może zamówić Usługę montażu Towaru.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

3. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail stanowiącej przyjęcie do realizacji zamówienia.

5. Wydanie Towarów (zakup sprzętu bez montażu) następuje w czasie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności przez Sprzedawcę. W przypadku zakupu sprzętu z montażem termin jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

6. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie.

7. Wydanie Towarów odbywa się w magazynie Sprzedawcy, ewentualnie po uzgodnieniu z klientem za pośrednictwem Przewoźnika, w dni robocze pod adres podany przez Klienta.

8. W przypadku zakupu Towaru bez montażu, Klient w Sklepie ma opcję wyboru odbioru osobistego, w przypadku innych dostępnych metod dostarczenia, przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, następują uzgadniania indywidualne.

9. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

11. W przypadku przesyłki doręczanej przez przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności przewoźnika.

12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

13. Klient wybierając opcję dostawy Towaru wraz z usługą montażu zobowiązuje się do uzgodnienia z zarządem spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej/administratora budynku zgody na montaż klimatyzatora z wyszczególnieniem ewentualnych ograniczeń. W przypadku braku przedłożenia wytycznych w zakresie ograniczeń Sprzedawcy, Sprzedawca uznaje, iż takowych nie ma.

14. Klient potwierdzenia prawidłowości montażu i funkcjonalności Towaru, poprzez złożenie podpisu w Protokole odbioru lub wniesienie ewentualnych zastrzeżeń w przypadku nieprawidłowości w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Montaż Towaru jest wykonywany wyłącznie wtedy, gdy miejsce jego montażu zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy wskazanymi w opisie usługi montażu.

16. W sytuacji, gdy Sprzedawca po oględzinach miejsca montażu Towaru stwierdzi, że nie zostało ono przygotowane lub zostało nieprawidłowo przygotowane, wskaże Klientowi rodzaj prac, które muszą zostać wykonane oraz wyznaczy Klientowi stosowny termin na ich wykonanie, nie krótszy jednak niż 14 dni, zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Sprzedawcę terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy.

17. Termin realizacji usługi montażu ulega zawieszeniu do czasu przygotowania przez Klienta miejsca montażu.

§4 Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru.

3. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient (w przypadku zakupu samego Towaru bez montażu). W przypadku zakupu Towaru z montażem Klient nie ponosi kosztów dostawy.

4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia, a po wyborze montażu/bądź bez tej usługi, obejmuje cenę za zamówione Towary (opcjonalnie usługę montażu) wraz z należnościami podatkowymi bez kosztów Dostarczenia.

5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

1) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 23 1240 6410 1111 0010 8920 0437,

2) Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro.

7. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym od złożenia zamówienia lub zgodnie z terminem wskazanym na fakturze, przy uzgodnieniach indywidualnych.

8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, 3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (postanowienie dotyczy kosztów dostarczenia w opcji zakupu samego Towaru, bez montażu).

11. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5 Gwarancje

1. Okres gwarancji na zakupiony towar określany jest indywidualnie dla danego towaru przez jego producenta. Gwarancje na urządzenia realizowane są na podstawie indywidualnych warunków gwarancji danego producenta.

2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta.

3. Złożenie reklamacji z tytułu gwarancji może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

4. Prawo korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji.

5. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikających z winy producenta sprzedawca dokona niezbędnej naprawy lub wymieni towar na wolny od wad pod warunkiem zrealizowania takiego roszczenia przez Producenta.

6. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.

7.Gwarancja ulega unieważnieniu, gdy zostanie stwierdzone dokonanie napraw lub otwarcie urządzenia przez osoby nieupoważnione, dokonanie zmian konstrukcyjnych, wystąpienie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania.

8. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody wynikłe z niemożności korzystania przez nabywcę ze sprzętu będącego w naprawie.

10. W przypadku zakupu samego Towaru, warunkiem zakupu przez Klienta jest do złożenia oświadczenia o podpisanej umowie z firmą instalacyjną mającą uprawnienia do instalacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

§6 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, chyba że Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: AOT Sp. z o.o. Ponarska 11/17, 03-890 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta

6. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.

§7 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

3. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

4. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

5. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

6. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży:

  • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§9 Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Zasady polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności.

§10 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§11 Postanowienia dotyczące klientów nie będących Konsumentami:

1. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

2. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

2. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§13 znaki towarowe

1.Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.klimatyzator.sklep.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych.

2.Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter informacyjny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez producenta w kompletacji i kolorystyce oraz drobne różnice w parametrach urządzeń.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: AOT Sp. z o.o. ul. Ponarska 11/17, 03-890 Warszawa, e-mail: klimaot@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (w odniesieniu do opcji zakupu Towaru bez usługi, jeżeli odbiór Towaru nie był osobisty przez Klienta), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres AOT Sp. z o.o. ul. Ponarska 11/17, 03-890 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: …………………………….

Adresat: AOT Sp. z o.o.

ul. Ponarska 11/17, 03-890 Warszawa,

mail: klimaot@gmail.com

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………..(imię i nazwisko) tel………………………………………….zamieszkały/a……………………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………………………. / umowy sprzedaży wraz z montażem rzeczy …………………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta:

…………………………………………..

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: AOT Sp. z o.o.

ul. Ponarska 11/17

03-890 Warszawa

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta :………………………………….

Adres Klienta:………………………………………………

Nr telefonu Klienta: ……………………………………………………………………

Adres e-mail Klienta:………………………………………………………………………….

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy: ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail:…………………………………………………………………………………………..

Reklamacja dotyczy: umowy sprzedaży z dnia __________ Towaru……………………………………………………..z montażem/bez montażu.

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:…………………………………………………..

Opis problemu:……………………………………………………………………………….

Żądanie reklamacji:

1.usunięcie wady towaru TAK/NIE

2.usługi wymiana towaru na wolny od wad TAK/NIE

3.obniżenie ceny towaru TAK/NIE

4.odstąpienie od umowy TAK/NIE

(Należy wybrać tylko jedną z czterech opcji)

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Podpis składającego:

Warszawa dnia…………………………..

Dane Nabywcy:

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dane Sprzedawcy:

Oświadczenie nabywcy o podpisanej umowie z firmą instalacyjną

mającą uprawnienia do instalacji urządzeń zawierających

fluorowane gazy cieplarniane.

Oświadczam, iż zakupione przez mnie urządzenia w firmie AOT Sp. z o.o. zostaną zainstalowane przez firmę posiadającą niezbędne uprawnienia z zachowaniem aktualnych przepisów prawa.

Pełne dane firmy instalacyjnej:

Nazwa Firmy

Adres:

NIP :

Nr. certyfikatu UDT

Załącznik do oświadczenia:

Kopia umowy zawarta z firmą montującą Towar.

…………………………………..

(podpis kupującego)

Podstawa prawna:

• Ustawa z 15 mają 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. Z 2015r. Poz. 881)

• Ustawa z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2017r. poz. 15697)

• Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 517/2014z 16 kwietnia 2014r. W sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (we) nr 842/2006

• Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1005 /2009 z 16 września 2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl